Ważne telefony

Utworzono: 12 sierpień 2015

 

116111 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
999 Pogotowie ratunkowe
112 Telefon alarmowy
998 Straż pożarna
997 Komenda policji
116111 Europejski telefon zaufania
988 Młodzieżowy telefon zaufania
022 696 55 50 Rzecznik Praw Dziecka
0801 199 990 Telefon dla osób z problemem narkotykowym
0800 120 002 "Niebieska linia" dla ofiar przemocy w rodzinie
022 622 50 01 Krajowe centrum do spraw AIDS, telefon zaufania
   

Pamiętaj, żeby zawsze w sytuacji zagrożenia w Internecie szukać pomocy w Helpline.org.pl lub 116111
lub u rodziców, nauczyciela, pedagoga szkolnego albo innej zaufanej osoby dorosłej,
lub zadzwoń pod bezpłatny numer0 800 100 100.
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Niebieska Linia 0 - 801 - 120 - 002
Telefon jest jednym z podstawowych elementów działalności Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. Działa od 3 lipca 1995 roku.

Linie są bezpłatne dla wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Oferta telefonu Niebieska Linia skierowana jest do:

 • osób doznających przemocy w rodzinie,
 • osób stosujących przemoc wobec bliskich,
 • świadków przemocy domowej.

Do zadań telefonu Niebieska Linia należy:

 • udzielania wsparcia psychologicznego osobom dzwoniącym,
 • poradnictwo psychologiczne i prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • edukacja w zakresie zjawiska przemocy i alkoholizmu,
 • motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy w rodzinie,
 • kierowanie do lokalnych placówek dla osób mających kontakt z przemocą domową,
 • interwencje w odpowiednich instytucjach.

Inne zadania telefonu Niebieska Linia to:

 • prowadzenie i stała weryfikacja bazy danych o instytucjach i formach pomocy na terenie całego kraju dla osób mających kontakt z przemocą domową,
 • wydawanie ogólnopolskiego informatora o placówkach udzielających pomocy dla osób dotkniętych przemocą,
 • zbieranie, opracowywanie i udostępnianie danych statystycznych z rozmów telefonicznych,
 • wypracowanie standardów udzielania pomocy przez telefon osobom uwikłanym w przemoc.

Osoby dyżurujące przy telefonie Niebieska Linia posiadają wykształcenie wyższe zazwyczaj psychologiczne lub pedagogiczne. Ponadto każda osoba dodatkowo przechodzi szkolenie z zakresu podstawowych przepisów w zakresie prawa karnego, cywilnego i rodzinnego oraz zapoznaje się ze specyfiką pracy przez telefon z osobami uwikłanymi w przemoc. Zdobywa również wiedzę na temat różnych form pomocy ofiarom przemocy udzielanych przez placówki na terenie całego kraju.

Od 1995 roku każda rozmowa prowadzona przez Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest rejestrowana według specjalnie opracowanego formularza. W styczniu 1999 roku została uruchomiona komputerowa baza danych. Pozwala ona w sposób uporządkowany i systematyczny gromadzić dane o skali zjawiska przemocy domowej. Zawiera również szczegółowe i aktualne informacje o ludziach i instytucjach pomagających ofiarom przemocy domowej.

źródło: http://www.niebieskalinia.pl