Koncepcja pracy szkoły

Utworzono: 11 sierpień 2015

Informacja o szkole
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 to najstarsza szkoła w Opolu. Została zbudowana w 1892 r. W 2016 r. obchodziliśmy uroczyście 125 rocznicę powstania placówki i 20 rocznicę nadania jej imienia - Książąt Opolskich. W starych, dobrze utrzymanych murach mieści się nowoczesna szkoła, która dysponuje pomieszczeniami, obiektami oraz wyposażeniem odpowiednim do właściwego przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki.

 Jesteśmy szkołą:
Silnie związaną ze środowiskiem, pielęgnującą tradycje patriotyczne, rycerskie, regionalne, szkolne i promującą humanistyczny system wartości oraz zdrowy styl życia. W centrum naszych zainteresowań jest uczeń, dla którego prowadzimy szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, nastawionych na zdobycie przez niego kompetencji niezbędnych do dalszej nauki i radzenia sobie jak najlepiej w życiu. Środowisko szkoły wraz z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami tworzy dobrą, przyjazną atmosferę, opartą na wzajemnym partnerstwie i życzliwości. Najważniejszym podmiotem szkoły jest uczeń. To jemu chcemy zapewnić optymalne warunki rozwoju zgodnie z przyjętą wizją szkoły.

  • Chcemy wychować człowieka twórczego, otwartego, świadomie dokonującego trafnych wyborów, przygotowanego do podjęcia nauki na dalszym etapie kształcenia
  • Chcemy, aby dobra nauka, uczciwość, godność i szacunek dla innych charakteryzowały każdego ucznia naszej szkoły.
  • Chcemy kształtować wychowanków szanujących wartości, jakie zebrane są w kodeksie rycerskim.

Dążyć będziemy do tego, aby nasz absolwent kończąc ośmioklasową szkołę podstawową:

- sprawnie posługiwał się językiem ojczystym
- potrafił korzystać z różnych źródeł informacji,
- umiał zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę,
- sprawnie komunikował się w mowie i piśmie przynajmniej w jednym języku obcy,
- miał wysoko rozwinięte umiejętności miękkie jak umiejętność pracy w grupie, planowania i organizacji nauki, asertywność, uspołecznienie,
- rozwijał swoje zainteresowania i zdolności,
- był dobrze przygotowany do dalszej nauki oraz wyboru drogi zawodowej.

Posiadamy salę komputerową z 24 stanowiskami dla uczniów, salę gimnastyczną, świetlicę i bibliotekę szkolną. Każda z sal lekcyjnych wyposażona jest w tablicę interaktywną, ekran dotykowy lub rzutnik z wizualizerem. Oddane w lipcu 2017 r. wielofunkcyjne boisko sportowe dodatkowo podniosło atrakcyjność oferty edukacyjnej naszej placówki. Otaczająca budynek zielona przestrzeń, plac zabaw dla młodszych dzieci oraz trawiaste boisko do piłki nożnej umożliwiają uczniom odpoczynek i rekreację na świeżym powietrzu.
Od 2013 r. realizujemy innowacyjny program wychowawczy "Turniej książęcy". Podczas rywalizacji klasowej i indywidualnego zdobywania sprawności , uczniowie rozwijają swoje kompetencje, min.: umiejętność pracy w grupie, autoprezentacji, kreatywność, pomysłowość i systematyczność.
W ramach realizowanych projektów międzynarodowych e-twinning uczniowie podnoszą swoje umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i języku niemieckim.
Ważnym kierunkiem pracy naszej szkoły jest kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu. Realizujemy programy: "Śniadanie daje moc", "Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej", "Bieg po zdrowie", "Ratujemy i uczymy ratować", "Mistrzowie kodowania" oraz po jednej godzinie w tygodniu zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Promujemy wśród uczniów i rodziców zasady zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej poprzez propagowanie aktywnego wypoczynku, udział w zajęciach sportowych, tanecznych, wyjazdy na basen, lodowisko, na narty, spływy kajakowe, wycieczki turystyczne, organizowanie rozgrywek sportowych, szkolnej “Gimnastiady”, Dni Sportu Szkolnego, Grudzickiej Spartakiady i Biegu przełajowego. Bierzemy udział w ogólnopolskich programach: "Szklanka mleka", "Owoce w szkole", "Mamo, tato nie pal", "Trzymaj formę", "Bezpieczna szkoła". W ciągu całego roku szkolnego część godzin zajęć świetlicowych odbywa się w ruchu, na świeżym powietrzu. Organizujemy w szkole warsztaty dla uczniów i prelekcje dla rodziców dotyczące zdrowych nawyków odżywiania.