Rekrutacja 2017/18

Utworzono: 12 marzec 2017

 

 Szanowni Państwo

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:
1.ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
2.ustawy z dnia 7 września 1991 r.r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),
3.uchwały nr XXXIX/776/2017 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Informujemy, że rozpoczął się nabór kandydatów do klasy pierwszej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu. 

1 Dzieci zamieszkałe w obwodzie przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia i nie podlegają rekrutacji. Wymagane dokumenty do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły w godz. 7.00 - 15.00 i w piątek w godz. 7.00 - 16.00.
2 Dzieci zamieszkałe poza obwodem naszej szkoły będą przyjęte, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

DOKUMENTY DO POBRANIA: